Projekt “Kogukonnakeldri rajamine Lindi vana koolimaja ruumidesse”

Lindi vana koolimaja on kogukonna jaoks hinnaline ajaloopärand, mistõttu peavad kohalikud elanikud oluliseks hoida hoone kasutusel ja teostada hädavajalikud remonditööd. Komplekseks rekonstrueerimiseks puuduvad eelarvevahendeid nii külaseltsil kui hoone omanikul Pärnu LV-l. Seetõttu tehakse renoveerimistöid oma jõududega ja projektitoetuste toel etapiviisiliselt, et võimaldaks pakkuda kohalikele elanikele erinevaid kogukonnateenuseid.

Seni kasutamata ruumideks on kriitilises seisu maja-alune kelder. Keldri uksed ja aknad on katkised ja lasevad külma ning niiskust hoonesse, mistõttu hoone I korruse põrandad on külmad ja soojakadu hoones suur. Talvel on keldris nulli lähedane temperatuur, suure külmaga ka seinad härmatanud (st miinuskraadid). Vajalik on taastada keldri uksed ja aknad, vältimaks keldrikorruse lagunemist ja takistamaks külma pääsemist hoonesse. Ka võimaldab renoveeritud kelder kasutusele võtta keldriruumid oma õiges funktioonis, mida seni pole teha saanud.

Idee kirjutada projektitaotlus Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) kogukonnakeldri rajamiseks tuli Pärnumaa Arenduskeskuse maakonna tervisedendajalt Merle Einola’lt, kes omaltpoolt nägi vajadust kogukonnakeldrite tekkeks üle maakonna, et kohalik ja mahetoit jõuaks paremini lasteaedade ja koolide toidulauale, lisaks kõigi tervisest lugu pidavate inimeste kööki. Lähtuvalt Maaeluministeeriumi riiklikust kavast suurendada mahetoidu ja kohaliku põllumajandustoodangu osakaalu lasteasutustes ja haridusasutustes on vajalik rajada puuduv lülid tarneahelas „talust – taldrikule“, milleks on Einola nägemusel just kogukonnakelder. Loodetavalt aitab kogukonnakelder elavdada ka ettevõtlust piirkonnas ja toetab kogukonnaliikmete omavahelist kauplemist. Renoveeritud keldriruumid Lindi vana koolimaja all võimaldavad:

  • käivitada uus kogukonnateenus kohaliku põllumajandustoodangu säilitamiseks ja müügiks;
  • laiendad hoones tegutseva Lindi Vana Kooli Kohviku tegevust kohaliku toodangu realiseerimisel;
  • suurendab kogukonna ettevõtlikkust, kaasates elanikud ja suvilaelanikud põllumajandustoodangu ühisturundusse;
  • tõstab kogukonna turvalisust ja aitab tagada toiduvarude olemasolu kriisituatsioonis igapäevaselt toimivate tarneahelate katkemisel;
  • tagada keldri ja keldris hästi säilinud pesuköögi kui unikaalse ajaloopärandi säilimine tulevaste põlvede jaoks.

Renoveerimise käigus uuendatakse elektripaigaldis, taastatakse keldri uksed ja aknad (sisse ostetud teenus). Ühistööna rajatakse lihtne süsteem vihmavee jutimiseks keldrist eemale, vältimaks sadevee imbumist keldrisse. Keldris parandatakse betoonpõrand ning ehitatakse salved juurviljale ja riiulid köögivilja hoidmiseks. Käivitub uudne kogukonnakeldri teenus põllusaaduste hoidmisel sarnaselt ajaloolise koolikeldriga.

Projekti elluviimisega tagatakse ajaloolise koolikeldri ja pesuköögi säilimine kogukonnapärandina. Lindi piirkonna elanikele, suvilaelanikele, Lindi Vana Kooli Kohvikule ja Lindi Lasteaed- Algkoolile on loodud võimalus põllumajandustoodangu säilitamiseks või edasi müümiseks. Ühiselt külaseltsi liikmetega töötatakse välja uudse kogukonnateenuse reglement ja hinnakiri, mis võimaldab pakkuda kogukonnakeldris toodangu hoidmist või sinna põllumajandustoodangu müümist. Kogukonnakeldri teenust koordineerib Lindi Vana Kooli Kohvik, kes on seni tegutsenud hoones hooajaliselt, kuid tagab kogukonnakeldri kasutajate ligipääsu aastaringselt kokkulepitud ajal.

Keldri renoveerimistöödele on oodatud appi kõik kohaliku kogukonna liikmed. Projekti toetusest ostetakse tarvikud sadevee eemalejuhtimiseks maja vihmaveetorude alt, kogukonna liikmete toel paigaldatkse kergdrenaaž. Betoonpõrandate taasatamine keldris toimub samuti kogukonna liikmete kaasabil. Ostetakse puitmaterjal, kogukonna liikmed aitavad ehitada puidust salved juurvilja hoidmiseks ja riiulid keldrisse. Ühiselt kogukonna liikmetega töötatakse välja kogukonnakeldri reglement ja teenuse hinnakiri.

Projektitaotlus “Kogukonnakeldri rajamine Lindi vana koolimaja ruumidesse” esitati Pärnumaa KOP kevadvooru 2022 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”.

Projekti kogumaksumus on 3 938,42 eurot. Toetuse summa on  3 544,57 eurot ja omafinantseeringu summa 393,85 eurot.

Projekti kestvus on 01.04.2022 – 01.04.2023

Talgupäev ja üldkoosolek

Hea kogukonna ja Lindi Külaseltsi liige!

Oled oodatud osalema 22. juunil kell 18 Lindi aasale, et panna plats jaanitule peoks korda. Kell 19 teeme ka üldkoosoleku. Vaatame üle strateegia, millest lähtuda küla ja spetsiifiliselt vana koolimaja arengutes, mõtleme ja arutame, mida saame koos ära teha. Meie ühised arvamused ja mõtted on need, mis on külaseltsi plaanide tegemise aluseks.

Päevakorras on:
– 2021. aasta aruanne ja selle kinnitamine,
– strateegia ja projektid,
– 2022. aasta eelarve.

Aruannet saab enne koosolekut vaadata aadressil: https://www.lindi.ee/lindi-kulaselts/

NB! Võtame rõõmuga vastu avaldusi külaseltsiga liitumiseks!

Projekt “Lindi vana koolimaja küttesüsteemi täiendamine”

Sarnaselt mitmele muule projektile on ka see seotud Lindi vana koolimajaga, mis on kogukonna jaoks hinnaline ajaloopärand. On oluline hoida hoone kasutusel aastaringselt ja teostada selleks hädavajalikud remonditööd.

Renoveerimise käigus uuendatakse soojuspumpadele vajalik elektripaigaldise osa, lisatakse olemasolevatele soojuspumpadele kolm uut soojuspumpa, üks alla kohvikusaali, üks korterisse ja üks teise korruse ringi ruumi, mida loodame kasutusele võtta mh kangastelgede ruumina.

Projekti elluviimisega tagatakse ajaloolise koolimaja säilimine kogukonnapärandina. Lindi piirkonna elanikele, suvilaelanikele, Lindi Vana Kooli Kohvikule ja erinevatele teenusepakkujatele on loodud võimalus koolimaja aastaringseks kasutamiseks. Vana koolimaja tegemistesse on kaasa oodatud kõik kogukonna liikmed.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Projektitaotlus “Lindi vana koolimaja küttesüsteemi täiendamine” esitati Pärnumaa KOP sügisvooru 2021 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”.

Projekti kogumaksumus oli 4 918,00 eurot. KOP toetuse summa on  4 000 eurot.

Projekti kestis 04.10.2021 – 30.04.2022