Projekt “Kogukonnakeldri rajamine Lindi vana koolimaja ruumidesse”

Lindi vana koolimaja on kogukonna jaoks hinnaline ajaloopärand, mistõttu peavad kohalikud elanikud oluliseks hoida hoone kasutusel ja teostada hädavajalikud remonditööd. Komplekseks rekonstrueerimiseks puuduvad eelarvevahendeid nii külaseltsil kui hoone omanikul Pärnu LV-l. Seetõttu tehakse renoveerimistöid oma jõududega ja projektitoetuste toel etapiviisiliselt, et võimaldaks pakkuda kohalikele elanikele erinevaid kogukonnateenuseid.

Seni kasutamata ruumideks on kriitilises seisu maja-alune kelder. Keldri uksed ja aknad on katkised ja lasevad külma ning niiskust hoonesse, mistõttu hoone I korruse põrandad on külmad ja soojakadu hoones suur. Talvel on keldris nulli lähedane temperatuur, suure külmaga ka seinad härmatanud (st miinuskraadid). Vajalik on taastada keldri uksed ja aknad, vältimaks keldrikorruse lagunemist ja takistamaks külma pääsemist hoonesse. Ka võimaldab renoveeritud kelder kasutusele võtta keldriruumid oma õiges funktioonis, mida seni pole teha saanud.

Idee kirjutada projektitaotlus Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) kogukonnakeldri rajamiseks tuli Pärnumaa Arenduskeskuse maakonna tervisedendajalt Merle Einola’lt, kes omaltpoolt nägi vajadust kogukonnakeldrite tekkeks üle maakonna, et kohalik ja mahetoit jõuaks paremini lasteaedade ja koolide toidulauale, lisaks kõigi tervisest lugu pidavate inimeste kööki. Lähtuvalt Maaeluministeeriumi riiklikust kavast suurendada mahetoidu ja kohaliku põllumajandustoodangu osakaalu lasteasutustes ja haridusasutustes on vajalik rajada puuduv lülid tarneahelas „talust – taldrikule“, milleks on Einola nägemusel just kogukonnakelder. Loodetavalt aitab kogukonnakelder elavdada ka ettevõtlust piirkonnas ja toetab kogukonnaliikmete omavahelist kauplemist. Renoveeritud keldriruumid Lindi vana koolimaja all võimaldavad:

  • käivitada uus kogukonnateenus kohaliku põllumajandustoodangu säilitamiseks ja müügiks;
  • laiendad hoones tegutseva Lindi Vana Kooli Kohviku tegevust kohaliku toodangu realiseerimisel;
  • suurendab kogukonna ettevõtlikkust, kaasates elanikud ja suvilaelanikud põllumajandustoodangu ühisturundusse;
  • tõstab kogukonna turvalisust ja aitab tagada toiduvarude olemasolu kriisituatsioonis igapäevaselt toimivate tarneahelate katkemisel;
  • tagada keldri ja keldris hästi säilinud pesuköögi kui unikaalse ajaloopärandi säilimine tulevaste põlvede jaoks.

Renoveerimise käigus uuendatakse elektripaigaldis, taastatakse keldri uksed ja aknad (sisse ostetud teenus). Ühistööna rajatakse lihtne süsteem vihmavee jutimiseks keldrist eemale, vältimaks sadevee imbumist keldrisse. Keldris parandatakse betoonpõrand ning ehitatakse salved juurviljale ja riiulid köögivilja hoidmiseks. Käivitub uudne kogukonnakeldri teenus põllusaaduste hoidmisel sarnaselt ajaloolise koolikeldriga.

Projekti elluviimisega tagatakse ajaloolise koolikeldri ja pesuköögi säilimine kogukonnapärandina. Lindi piirkonna elanikele, suvilaelanikele, Lindi Vana Kooli Kohvikule ja Lindi Lasteaed- Algkoolile on loodud võimalus põllumajandustoodangu säilitamiseks või edasi müümiseks. Ühiselt külaseltsi liikmetega töötatakse välja uudse kogukonnateenuse reglement ja hinnakiri, mis võimaldab pakkuda kogukonnakeldris toodangu hoidmist või sinna põllumajandustoodangu müümist. Kogukonnakeldri teenust koordineerib Lindi Vana Kooli Kohvik, kes on seni tegutsenud hoones hooajaliselt, kuid tagab kogukonnakeldri kasutajate ligipääsu aastaringselt kokkulepitud ajal.

Keldri renoveerimistöödele on oodatud appi kõik kohaliku kogukonna liikmed. Projekti toetusest ostetakse tarvikud sadevee eemalejuhtimiseks maja vihmaveetorude alt, kogukonna liikmete toel paigaldatkse kergdrenaaž. Betoonpõrandate taasatamine keldris toimub samuti kogukonna liikmete kaasabil. Ostetakse puitmaterjal, kogukonna liikmed aitavad ehitada puidust salved juurvilja hoidmiseks ja riiulid keldrisse. Ühiselt kogukonna liikmetega töötatakse välja kogukonnakeldri reglement ja teenuse hinnakiri.

Projektitaotlus “Kogukonnakeldri rajamine Lindi vana koolimaja ruumidesse” esitati Pärnumaa KOP kevadvooru 2022 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”.

Projekti kogumaksumus on 3 938,42 eurot. Toetuse summa on  3 544,57 eurot ja omafinantseeringu summa 393,85 eurot.

Projekti kestvus on 01.04.2022 – 01.04.2023