KOP

KOP 2009 projekt“Anname külale hääle” – Lindi Külaseltsile helivõimendusaparatuuri soetamine ürituste korraldamiseks.

KOP 2012 – “Lindi küla tahab areneda” – MTÜ Lindi külaselts viis läbi koolituse, mille eesmärk oli anda MTÜ liikmetele ja kogukonnale uusi teadmisi ja rakendada saadut arengukava uuendamise protsessis. Koolituse käigus õpiti, kuidas kogukonda kaasata küla tegemistesse, kuidas jagada vastutust, meeskonnatööd ja selle rakendamist, kuidas panna elanikud küla heaks tööle, kuidas ületata takistusi (sh. ka rahastaja leidmine) ja kuidas on ära kasutatud kohalikke kultuurilis- looduslikke võimalusi.
KOP 2012 – “Käsitööpäevad Lindi käsitööaidas”- tutvustati elanikkonnale ja huvilistele käsitööaida võimalusi. Tegevustesse olid kaasatud ka kogukonna lapsed ja noored.

KOP 2013 –  ” Ise tehtud,  hästi tehtud”– pakuti külaelanikele erinevaid koolitusvõimalusi koos taas-kasutusvõimaluste rakendamisega (vanast uue tegemine). Projekt aitas parandada  kodukoha tunnet ning tugevdada  Lindi küla kogukonda läbi kaunite kultuurielamuste. Kogukonna liikmed said osaleda erinevatel käsitöö koolitustel ja neil tekkisid uued ja paremad võimalused vaba aja tegevusteks läbi käsitöö. Toimus külainimeste omavaheliste sidemete suurenemine läbi koostegemise ning küla kultuuritraditsioonide elustamine ja jätkamine.

KOP 2014 – „Õppides saab targaks” – kogukonna ja piirkonna eri vanusegruppides elanikele (sh. lastele/noortele, kokku ca 180 inimesele) uute käsitööoskuste õpetamine ja olemasolevate oskuste arendamine. Uute teadmiste ja käsitööoskuste arendamine kogukonnas läbi koostegemise. Kogukonna elujõulisuse tugevdamine ning kohalikule elule ja elukeskkonnale lisandvääruse andmine.

KOP 2014  – „Lindi Rahvamaja valgustuse süsteem”  – kaasaegse valgustehnika soetamine Lindi Rahvamaja spordi- ja peosaali  erinevate kontsertide, etenduste, konkurside jne läbiviimiseks.

KOP 2015 – “Uute oskuste omandamine Lindi käsitööaidas” – Õpitubadesse on kaastatud rohkelt lapsi ja noori, et tulevikus oleks rohkem käsitöö tegijaid ja käsitööst lugupidavaid inimesi. Senisest rohkem koostööd on hakatud tegema kogukonnaliikmete ja erinevate organisatsioonide vahel.

KOP 2015 – “Kamina soojus Lindi käsitööaita” – Uue kütteseadmega on Lindi käsitööaida tööprotsessid tõhusamad, kogukonna teenused on märgatavalt kvaliteetsemad, pakkutakse kogukonna liikmetele paremaid tingimusi huvitegevusteks ja väiksema mahulisteks kultuuriüritusteks muutes seeläbi kogukonda elujõulisemaks.

KOP 2017 – “Lindi Rahvamaja heli- ja valgustuse süsteemi täiendamine” – Lindi Rahvamaja universaalses lavaga spordi- ja peosaalis on kaasaegne valgustehnika erinevate kontsertide, etenduste, konkursside jne läbiviimiseks.

KOP 2018 – “Lindi küla peotelk-varjualune” – Lindi küla kogukond saab oma vabaõhuüritustel kasutada piisavalt suurt varjualust kuhu mahub laudade ja pinkidega istuma vähemalt 50 inimest, kaitseks nii vihma kui ülemäärase päikese eest.

KOP 2021 – “Lindi spordielu elavdamine discgolfipargi ehitamise abil” – Lindi piirkonda tekib atraktiivne spordirajatis nii omakandi inimestele, eriti noortele, aga ka sporditurismi arendamise kontekstis pakub piirkonna külalistele lisaväärtust.

KOP 2021 – “Lindi vana koolimaja küttesüsteemi täiendamine” – Vana koolimaja saab võimalusi juurde pakkuda teenuseid ka külmal ajal, enam ei pea vett talvel välja laskma.

KOP 2022 – “Kogukonnakeldri rajamine Lindi vana koolimaja ruumidesse” – Vana koolimaja olemasolev kelder saab korda ja kasuliku funktsiooni.